Eigenwijs Talent

Moeten wij hen in het gareel zien te krijgen?

Op het moment dat zij zich bij ons aanmeldde als vrijwilliger voor de Ruïne van Brederode stal zij mijn hart. Een meisje van vijftien jaar met grote heldere ogen, een passie voor geschiedenis en natuur. ‘Alleen op school liep het allemaal niet zo lekker,’ kreeg ik even later van mijn partner en medebeheerder te horen. Hij had nog met haar doorgepraat terwijl ik aan de slag moest met mijn andere werkzaamheden. Hm, een meisje met een krachtige handdruk dat zoveel initiatief toont op deze leeftijd?

Op een mooie zondagmiddag liep zij met mij mee met de Kinderrondleiding en vulde mij naadloos aan bij de toren met de kerker toen ik vertelde dat er destijds alleen lijfstraffen werden gegeven en geen opsluit-straffen. ‘Opsluiten kost geld,’ klonk het op de stenen trap. Boven ons torende een meisje uit. Een meisje dat haar stem laat horen. 

Zaterdag 6 juni ging de Ruïne van Brederode weer open. Op een gegeven moment stonden we samen bij de poort om de reserveringen van bezoekers te checken. Ze vertelde mij dat ze zich grote zorgen maakt over of ze mag overgaan. Vorig jaar was ze teruggegaan van twee Gymnasium naar twee Atheneum. Haar beta-vakken waren in orde, maar niet de alpha-vakken: Frans en Duits wilden maar niet lukken. Terwijl zowel Grieks als Latijn voldoende waren. Zelfs vakken zijn die haar erg aanspreken, maar die vakken mocht ze niet houden op het Atheneum. 

Haar teleurstelling was nog steeds voelbaar om een jaar lang opnieuw de vakken te moeten herhalen die je al beheerst en het blijvende gevecht met de vakken waar je geen aanleg voor lijkt te hebben. 

Ze vertelde dat ze haar verjaardag vieren niet leuk vindt. Omdat er dan allemaal familie op bezoek komt die vraagt hoe het gaat op school en goede adviezen probeert te geven, zoals tenminste een uur per dag aan je huiswerk moeten besteden.

Haar vader heeft zelf uiteindelijk gekozen voor een praktijkopleiding en heeft haar gevraagd of ze dat misschien ook liever wil. Maar wat ze wil is terug naar het Gymnasium. Het was haar zelfs gelukt dit jaar alle vakken op voldoende niveau te krijgen. Tot Corona uitbrak en digitaal huiswerk maken niet aansluit bij hoe zij leert op haar eigen-wijze manier. Extra werk aanpakken: dat is wat ze het liefste doet. Zo vooruit werken dat ze twee maanden voorligt op de anderen. Ze lacht, want als ze twee maanden voorligt dan stopt ze, omdat de uitdaging weg is. Ze maakt zich zorgen. Niet alleen over het overgaan, maar ook over haar vriend die van school moet. Hij is op school de enige vriend van dit eigen-wijze meisje.

Oh, al die potentie die ervan afspat en het gevecht om toch te proberen in de vakjes te passen: door te mogen gaan.

Wat is je droom? 

Ze wil geschiedenis studeren. Grieks en Latijn sluiten daar zo mooi bij aan. Het is niet verplicht om op de universiteit toegelaten te worden, maar haar ogen beginnen te stralen. Het is overduidelijk dat het haar honger naar kennis van de oude culturen voedt en kennelijk sluit het technisch vertalen wel goed aan bij haar beta-hersenen. Een technisch meisje! Maar ze moet nog een algemeen jaar door voor ze een bijpassend profiel kan kiezen. Zou het lukken om haar docenten te overtuigen om haar over te laten gaan en terug te laten gaan naar het Gymnasium als ze hen over haar droom vertelt?

‘Of misschien staan ze open voor het feit dat Corona op mij zo van invloed is geweest,’ zegt ze. ‘Want als ik niet mag overgaan betekent het dat ik alleen afgerekend word op hoe ik mijn huiswerk heb gemaakt tijdens de Corona-periode. Voor Corona was alles voldoende.’ 
‘Dat is zeker ook een sterk argument,’ zeg ik. 
Ze lacht. Ze heeft door haar ‘natuur-clubje’, zoals ze het noemt, goed leren discussiëren door alle vergaderingen. Het bijwonen van de vergaderingen was zwaar, maar leren vergaderen was echt nuttig. 

Corona en overgang: ik speur op het internet naar ‘overgangsregeling’ en vind een bijzonder goed onderbouwd artikel op de website van Onderwijsconsument, het OCO in Amsterdam. ‘Geen gezamenlijk antwoord op Corona: 12 scholen, 12 verschillende aanpassingen op overgangsregeling’, geplaatst door Tahrim Ramdjan.

OCO heeft 28 Amsterdamse scholen met zo’n 40.000 leerlingen voor voortgezet onderwijs benaderd met vragen over eventuele wijzigingen van hun bevorderingsregels dit schooljaar 2019-2020, als gevolg van de coronacrisis. Twaalf scholen hebben gereageerd en zijn als volgt zijn ingedeeld:

 1. Scholen die minimaal afwijken van de bevorderingsregeling
 2. Scholen die de bespreekzone hebben opgerekt
 3. Scholen waar iedereen, met een goed plan, over mag

De conclusie is dat iedere school zijn eigen aanpassing heeft geregeld op de overgangsregeling.

Ook wordt in dit artikel gesteld dat doubleren al langer ter discussie staat. “Al in 2015 bracht de onderwijsinspectie een rapport uit, waarin bijna de helft van de Nederlandse scholen aangaf te twijfelen over het huidige systeem van doubleren. Hoe nuttig is het om een heel schooljaar over te doen, zelfs in vakken die je gewoon had gehaald? Daarbij blijkt de helft van de zittenblijvers ten tijde van het vorige decennium afgestroomd te zijn.”

Het OCO pleit in Amsterdam voor stadsbrede afspraken om rechtsongelijkheid te voorkomen: alle leerlingen over te laten gaan in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Zonder afstroom, met over de tijd gespreide realistische inhaalprogramma’s.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) maakt het mogelijk zomer- of herfstscholen aan te bieden met een extra subsidieregeling.

Zou het advies van OCO in onze hoofdstad Amsterdam overgenomen kunnen worden door alle andere VO-scholen in Nederland?

Ik hoop het en duim dat de leraren het talent van onze jonge vrijwilligster een kans gaan geven, zodat ze haar vleugels kan gaan uitslaan. Voor nu en in de toekomst haar weg kan bewandelen!

En anders? Is er dan nog een weg te gaan?
Een uitweg:

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) behandelt klachten over bevordering en doorstroming, zie de website onderwijsgeschillen.nl

Want ja, elke school mag op dit moment zelf de overgangsnormen vastellen.

Ken jij iemand die is blijven zitten en wat waren de gevolgen? Wil je jouw verhaal delen?

Praktijk Talent

Wel een diploma, maar nog geen wet?

Op een aantal Praktijkscholen is een diploma uitgereikt in plaats van een certificaat. De wet is er bijna doorheen dat ook deze leerlingen recht hebben op een diploma. De jongeren zijn er superblij mee. ”Nu horen ze erbij”, zeggen ze letterlijk. Kijk maar eens naar de geïnterviewde jeugd op de nieuwssite van de NOS:
“Sommige mensen zeiden dat ik niks kon, maar nu heb ik een diploma.”

Er zijn 176 scholen voor Praktijkonderwijs met in totaal ruim 29.000 leerlingen.
Hoorden zij er eerst niet bij?

Diploma-uitreiking Praktijkcollege Kolom

Wat is Praktijkonderwijs?

Na de basisschool ga je naar het VWO, HAVO, VMBO of Praktijkonderwijs.
Op de website van onderwijsconsument staat dat Praktijkonderwijs is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en leerlingen voorbereidt op makkelijk werk. Maar wat is makkelijk werk? Wat makkelijk werk is voor de een, is moeilijk werk voor de ander. Het is voorbereiden op werk op hun eigen niveau.

Een goede uitleg vind je op de pagina van de Rijksoverheid. Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan waarbij een keuze gemaakt wordt uit de vakken: Nederlands, Rekenen/wiskunde, Engels, Ik en de maatschappij, Techniek, Dienstverlening en zorg, Horeca en voeding, Logistiek en verkoop, Groen- en dierverzorging, Culturele kunstzinnige vorming. De opleiding duurt in principe 5 jaar. Ze krijgen naast theoretisch onderwijs en beroepspraktijkvorming ook zelfredzaamheidstraining, persoonlijkheidsvorming en arbeidsvaardigheden. Leerlingen kunnen ook naast hun opleiding diploma’s halen van branche-opleidingen. Na het afronden van de opleiding gaat een groot deel van de leerlingen aan het werk. Een deel stroomt door naar het mbo.

Maar wat als we niet een stap voorwaarts doen, maar we gaan een stap terug? Naar de basisschool Wie zijn de leerlingen die naar het Praktijkonderwijs gaan? Op de website van Praktijkonderwijs staat de volgende informatie.

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t//m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. In het praktijkonderwijs leren leerlingen niet alleen uit boeken en online, maar vooral door te doen. In de praktijk dus. De basisschool geeft alle leerlingen van groep 8 een advies mee voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen met het advies praktijkonderwijs hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten vaak een achterstand, met name op het gebied van taal en rekenen. Het IQ van de Praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:

 • Inzichtelijk rekenen
 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen
 • Spellen

Maar hoe zou de situatie zijn als de basisschool al praktijkgericht onderwijs zou aanbieden op de diverse interessegebieden die in het Praktijkonderwijs worden aangeboden, zoals Dienstverlening en zorg, Horeca en voeding en Culturele kunstzinnige vorming? Als de basisschool daar ook op zou toetsen in plaats van alleen Taal en Rekenen de bepalende factoren te laten zijn voor het vervolgonderwijs?

Wat is IQ?

Op Wikipedia is een uitgebreide uitleg te vinden over intelligentiemeting. De reden dat het gemiddelde IQ van de bevolking precies op 100 ligt is omdat alle testresultaten worden omgerekend naar een IQ waar het gemiddelde op 100 ligt met een standaardafwijking van 15. Intelligentietests worden zo ontworpen dat IQ-scores bij benadering ‘normaal verdeeld’ zijn. Maar wat wordt gemeten en hoe? Wat zegt het? Interessant is dat herhaalde proeven bij eenzelfde persoon uitwijzen uit dat de testuitslag soms tot twintig punten kan afwijken van een eerdere testuitslag, met verschillende oorzaken, zoals een slechte gezondheid, vermoeidheid, stress en concentratieproblemen door gewenning aan materiaal en situatie.

Psycholoog Loes van Aken pleit voor hernieuwde aandacht voor theorievorming over intelligentie. IQ is wat de IQ-test meet.

Omdat IQ-tests niet gebaseerd zijn op hoe ons brein informatie verwerkt, zegt een IQ-score bovendien niets over het leervermogen van een patiënt of leerling. Terwijl juist dat vermogen veel vertelt over hoe een behandeling of lesmethode aan zal slaan. ‘De nu beschikbare IQ-tests zeggen weinig tot niets over het leervermogen. Daarom is het op dit moment vooral IQ wat de IQ-test meet’, aldus Van Aken.

Om terug te komen op de indeling van het IQ van de leerling om toegelaten te worden voor Praktijkonderwijs moet liggen tussen 50 en 80. Wat zegt dat over de leerling?

IQ van 50-80 betekent volgens deze indeling: van een lichtelijke verstandelijke beperking tot benedengemiddeld/zwakbegaafd? Moet dat niet gekoppeld worden aan wat wordt gemeten? Want een IQ-test test niet alles. In principe wordt getest op:

 • Verbale intelligentie
 • Numerieke intelligentie
 • Logische intelligentie
 • Ruimtelijke intelligentie
Een voorbeeld uit een gebruikelijke IQ-test waar een Praktijkonderwijs-leerling lager door zou scoren

Op de site van Testcentrum Groei wordt echter aangegeven dat er volgens de psycholoog Gardner 10 soorten intelligenties zijn:

 • Verbaal-linguïstische intelligentie
 • Logisch-wiskundige intelligentie
 • Visueel-ruimtelijke intelligentie
 • Lichamelijk-kinesthetische intelligentie
 • Muzikaal-ritmische intelligentie
 • Interpersoonlijke intelligentie
 • Intrapersoonlijke intelligentie
 • Naturalistische intelligentie
 • Existentiële intelligentie
 • Morele intelligentie 

Alles hierboven pleit voor het ontwikkelen van een Meervoudige intelligentietest, die Gardners 10 intelligenties kan meten. Daarmee komen dan de talenten/de intelligenties van iedereen in beeld en niet alleen van die mensen die hoog scoren in een standard IQ test.  Maar daar gaat het mis. Het blijkt tot nu toe namelijk niet mogelijk om valide en betrouwbare tests te ontwikkelen. Onder andere daardoor zijn er professionals die de theorie van Gardner verwerpen. Zij zien bepaalde intelligentieconstructen zoals “Lichamelijk-kinesthetische intelligentie” als een vaardigheid in plaats van een te onderscheiden intelligentie

Stel je voor dat je kind op de basisschool niet mee kan komen met de taal- en rekenvaardigheden. Zijn of haar hele schoolleven de boodschap meekrijgt een zwakke leerling te zijn. Terwijl zijn of haar talent in de praktijk ligt? Het lukt ruim de helft van de leerlingen die praktijkonderwijs hebben gevolgd om daarna een diploma te behalen. 1 op de 4 weet zelfs een mbo-2-diploma of hoger te halen. Dat percentage (23 procent) is boven verwachting hoog. (bron: Radar Avro Tros)
Wat zegt dat over het huidige basisonderwijs?

De diplomawet komt er aan. Nog even wachten.
Ondertussen stromen er duizenden jongeren op hun 18e de praktijk in en vormen zij letterlijk de basis waarop onze samenleving kan draaien. ‘Wat denkt u?’, zegt directeur Sjaak de Ridder van Kolom, Praktijkcollege Noord tegen de interviewer van de NOS die op hun school is komen filmen: ‘U komt ze overal tegen, supermarkt, techniek, onderhoud, reiniging, gemeente plantsoenendienst, winkels, logistiek, hier bij de haven.’ Op zijn school wordt de wet dan ook niet afgewacht. De diploma’s worden uitgereikt. Een moment om trots op te zijn.

Ken jij een Praktijk Talent?

VWO-er die ook van praktijk houdt: Youtubekanaal Tomosfamilily

Foute voedingsbodem voor talent?

Met verbazing luister ik naar mijn 17-jarige zoon: 6ix9ine heeft in één dag het wereldrecord verbroken: meer dan 43 miljoen views in 24 uur met zijn hiphopvideo GOOBA. Terwijl iedereen dacht dat zijn carrière in één klap over zou zijn, omdat ‘ie z’n vrienden gesnitcht had. Hij staat zelfs bekend als de Snitch. Hm? Wie is 6ix9ine? GOOBA? Snitch?

Dat waren drie makkelijke vragen. 
Hij is de Snitch omdat hij zijn vrienden verraden heeft en zo zijn gevangenisstraf van mogelijk 47 jaar heeft weten om te zetten in maar twee jaar. En dankzij Corona de laatste drie maanden in huisarrest met een enkelband. En daar staat ‘ie mee in z’n nieuwste hiphopvideo GOOBA. 

‘Wil je het zien, mama?’

En daar verschijnt 6ix9ine rappend in onze huiskamer. Compleet met enkelband. Alsof er een verfmachine door zijn kamer rondgeslingerd is. Alle kleuren van de regenboog zijn op de muren beland en in zijn haar met dreadlocks. En voor die vrolijke muren rapt hij grove teksten met een onschuldig jong en knap gezicht met op zijn voorhoofd een grote 69. Eén van de meer dan 200 tatoeages op zijn hele lichaam. Het decor is seksueel aangekleed met grote schuddende vrouwenbillen in evenzo vrolijk gekleurde niets verhullende broekjes. Zijn talent spat letterlijk van het scherm af. Ongelooflijk wat een fout talent!

Volgens zijn eigen woorden zegt hij dat we hem niet moeten veroordelen, omdat we de dingen nooit uit zijn perspectief hebben gezien. Dat hij, Daniel Hernandez, daarom heeft gekozen voor het getal 69. Als je het omdraait blijft het 69. Op Instagram schreef hij zelfs: ‘Open je hart en geest’. Als ik het internet naspeur vind ik een uitgebreid artikel in het AD van Tine Kintaert (12 mei 2020) en in Focus-Knack.be van Geert Zegers (3 maart 2020). Hierin wordt een tip van de sluier opgelicht waarom wij hem niet zouden moeten veroordelen. Zijn vader is een Puerto Ricaan en zijn moeder is een Mexicaanse immigrante met grote gezondheidsproblemen. Daniel wordt in 1996 geboren in New York: in de wijk Bushwick, waar zo’n 70% van de 85.000 bewoners Hispanics zijn en 15% ‘zwarten’. Historisch gezien behoorde Bushwick tot één van de gevaarlijkste delen van de stad. Daniel groeit op in armoede. Zijn vader laat hun gezin in de steek als hij 8 jaar is. Op zijn dertiende wordt zijn stiefvader, zijn superheld, op klaarlichte dag doodgeschoten. Op enkele straten van zijn huis, waar Daniel op hem zit te wachten. ‘Hij wilde alleen maar goed doen. Zijn dood was het moment waarop ik me realiseerde dat het leven een spel is. En dat het geen nut heeft de superheld te spelen. Je kunt beter de slechterik zijn.’ Hij wordt met een zware depressie en een posttraumatische stressstoornis in het ziekenhuis opgenomen. Op zijn veertiende stopt Daniel met school en gaat hij werken om zijn moeder financieel te helpen. Hij komt in de drugshandel terecht, zoals zoveel jongens uit zijn omgeving. Op zijn zeventiende wordt zijn vriendin zwanger. Hij woont op dat moment in een klein appartement: samen met zijn moeder, zijn vriendin en zijn broer met zijn vriendin. Voor Daniel is de oplossing: zoveel mogelijk geld verdienen: als rapper. 

Zou hij in Nederland zijn geboren was de kans veel kleiner geweest dat zijn stiefvader vermoord was. Zijn moeder zou financiële ondersteuning gekregen hebben als ze niet voor zichzelf en haar kinderen kon zorgen. Dan had hij niet voor zijn moeder hoeven te gaan werken. En had hij met zijn 13 jaar van school kunnen wegblijven? Natuurlijk kun je hier ook in een foute scene terecht komen, maar de kans is wel kleiner. Hoe kom je eigenlijk in de criminaliteit? Google biedt me als eerste een zeer beknopte beschrijving aan van schooltv.

‘De meeste onderzoekers gaan er vanuit dat er niet één theorie is voor crimineel gedrag, maar dat het komt door een optelsom van factoren. Volgens sommige onderzoekers, (aanvulling: waaronder de Britse criminoloog Adrian Raine), heeft criminaliteit vaak te maken met biologische kenmerken. Uit een onderzoek bleek dat kinderen die zich asociaal gedragen vaak een lagere hartslag hebben. Ze durven meer op het spel te zetten, maken zich minder druk over de gevolgen van hun daden en zijn niet bang voor straf. Een andere theorie is de aangeleerd-gedrag-theorie. Volgens de Amerikaanse geleerde Sutherland worden jongeren vaker crimineel door als ze veel omgaan met jongeren die dat al zijn. Ze worden crimineel door foute vrienden, foute familie of opgroeien in een foute buurt. En dan is er nog de anomie-theorie. Als je in je leven niet bereikt wat je wilt, je haalt bijvoorbeeld je diploma’s niet en je hebt geen werk, dan ben je volgens deze theorie gevoeliger voor crimineel gedrag.’

In het geval van Daniel lijkt het dus voor de hand te liggen dat de aangeleerd-gedrag-theorie de belangrijkste oorzaak is van zijn criminele bestaan, gecombineerd met een grote dosis lef en zijn Social Media-talent. Zijn drugsleven vormt een spannende bron van inspiratie die hij live deelt op Instagram en hem 15 miljoen volgers oplevert. Met onder andere drugsdeals, schietpartijen en achtervolgingen. Als hij vervolgens de muziekwereld instapt is dat niet omdat hij perse rapper wil worden: ‘ik dacht gewoon aan muziek, omdat iedereen zei dat ik er ‘mad cool’ uitzag.’ 

En ook ik vind dat hij er ‘mad cool’ uitziet met al die tatoos. Eigenlijk lijkt hij op zijn geboortewijk met nauwelijks lege muren. Dankzij de streetart behoort het nu tot de hipste wijken van NY.

6ix9ine uit videoclip GOOBA
Streetart Buswick, NY

6ix9ine is 24 jaar, slechts 1.60 meter en heeft de onschuldige blik van een kind. Is hij een crimineel? Dat is nauwelijks te geloven. Kwam het daardoor dat de rechter hem niet veroordeelde voor het gebruiken van een 13-jarig meisje in zijn clip voor seksuele handelingen met mannen? Daniel kwam weg met de verklaring dat hij dacht dat ze negentien jaar was. Hij was toen zelf 18 jaar. De straf die hij kreeg was met begrip voor de voedingsbodem, echt om hem te helpen: hij moest vier jaar uit de problemen blijven, zijn middelbare schooldiploma halen, in therapie gaan en hij mocht niet op instagram sex of gewelddadige content plaatsen. En slechts een paar jaar later? Hoe is het mogelijk dat een samenzwering tot moord en andere delicten, tezamen goed voor maar liefst 47 jaar, slechts twee jaar gevangenisstraf is geworden door snitchen? En hij de laatste drie Corona-maanden thuis mag doorbrengen, omdat hij last heeft van Astma? Een videoclip kan opnemen met enkelband om en het wereldrecord kan verslaan met 43 miljoen views in 24 uur?

6ix9ine met enkelband in zijn videoclip GOOBA


Laten we het eens omdraaien, zoals hij vraagt.
Dan zien we niet een vrolijk gekleurde boel
maar een gitzwarte achtergrond
Dan zien we geen vrolijk figuurtje 
en nog meer vrolijke figuurtjes
maar de moordenaar van zijn stiefvader
en nog meer moordenaars
zien we één groot monster
en Daniël is doodstil, huilt hij
zonder dat iemand hem hoort?

Maar als we 69 omdraaien
blijft het hoe dan ook hetzelfde
fout

Hoe zorgen we voor een goede voedingsbodem voor onze jeugd?

Wat is Talent?

Wat is talent?
Laat ik beginnen met:
Talent is niet de top, maar de berg!

Wat bedoel ik met de berg?
Hoe vaak wordt er bij talent gedacht aan degene die echt goed is, de beste. Het mooiste kan zingen, het beste is met sport. Degene die Voice Kids wint, Holland Got Talent, in het hoogste voetbalteam speelt van Nederland, in de Johan Cruijff Arena mag optreden voor meer dan 50.000 bezoekers! Maar haal de berg eens onder de top vandaan? Dan stort de top in en is de top een flop. 

Het is niet de vraag wie het beste is, maar wie nodig is en dat zijn wij allemaal.

Talent op je eigen niveau
Belangrijk is om er van uit te gaan dat iedereen zijn eigen talent heeft op zijn eigen niveau en daarmee zijn eigen beste bijdrage kan leveren. Eén van mijn favoriete voorbeelden is de 18-jarige Sebastian die het syndroom van Down heeft. Zijn talent is zonder twijfel dat hij een entertainer is. De eerste keer dat hij mijn assistent-presentator was voor het Open Podium Jeugd wist niemand of het goed zou gaan op het podium. Maar Sebastian zei exact op het goede moment de juiste dingen en was bijzonder charmant voor degenen die moesten optreden. De sfeer werd  ongedwongener wat ten goede kwam aan jeugd die het best wel spannend vindt om te mogen optreden. In de zes jaar Open Podium Talentenloods kan ik oprecht zeggen dat hij mijn beste assistent is geweest. Maar het is dezelfde Sebastian die stage moest lopen en aan het werk werd gezet met sorteren. Die daarvan ongelukkig en dwars werd. Werk dat van hem een van de vele mensen met een beperking maakte. Tot het nieuws kwam dat hij stage mocht lopen bij Fenix Theatermakers. Een kleine, onafhankelijke zorgaanbieder, die dagbesteding theater biedt aan jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hoe hij opbloeide toen hij mocht doen waar zijn hart lag. Ik kreeg het filmpje met de uitvoering toegestuurd. Een verrassend sterke dansuitvoering met bijzonder gemotiveerde mensen met een beperking. Hun talent spetterde op het podium. In een van de kleinste zaaltjes.

Reactie van zijn moeder: ‘Hij bloeit op, omdat hij tussen zielsverwanten staat. Heb ik in die 18 jaar nog niet meegemaakt, behalve bij jou die het ook herkent.’

Wat is jouw talent? 

De foto is gemaakt door de Dennis Massar, fotografie is een van zijn talenten